سه‌شنبه 3 اسفند 1389
روزنامه‌ی انقلابی

...


هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد
مرگ برابرِ من نشسته بود


ــ آن سوی میزِ کنکاشِ «چه باید کرد و چگونه» ــ
...و نمونه‌های چاپخانه را اصلاح می‌کرد.


از خاطرم گذشت که: «چرا برنمی‌خیزد پس؟
                                       مگر نه قرار است
                                       که خون بیاید و
                                       چرخِ چاپ را
                                       بگرداند؟
...
۱۳۶۰
احمد شاملو