سه‌شنبه 3 اسفند 1389
اندیشیدن...

 اندیشیدن
             در سکوت.

آن که می‌اندیشد


به‌ناچار دَم فرو می‌بندد


اما آنگاه که زمانه

                    زخم‌خورده و معصوم

                                            به شهادتش طلبد


به هزار زبان سخن خواهد گفت..!


....

احمد شاملو
۱۳۶۰