شنبه 6 اسفند 1390

از دور صدای سوگ میامد
در جایی زمزمه

از دور صدای درد میامد
در جایی فریاد
صدای غولی در درون

همه جا شب بود
تو ماهی پنهان

همه جا یاس بود
من صدای این خاک تفته

همه جا خون
من دلیلی از خون

همه جا سرخ بود
من پادشهی بر الاغ

همه جا عشق بود و من
به دنبال آن پرنده

همه جا رنگ بود و من
غم آوازی سیاه
سکوتی شکسته