جمعه 5 خرداد 1391


گاهی کاری می کنند که از بعضی چیزها پشیمون می شم.

امان از این جامعه ای که دور از انسانیت شده.