سه‌شنبه 11 فروردین 1388


اشو زرتشت اولین ابر قهرمان و ابرانسان تاریخ  

  

  

 

اشو زرتشت اندیشمند ، فیلسوف و پیانمبر باستانی ایران زمین اولین کسی بود که اخلاق را در قالب نبرد بین نیک و بد (( اهورا مزدا و اهرمن )) به مثابه علت و نیروی اصلی در عالم می دانست . پس او باید اولین کسی بوده باشد که اخلاق را شناخته است .
در آموزش های او راستگویی و دلیری از بزرگترین نشانه های ابرمردان بودند و خود وی نیز از راستگو ترین و دلیرترین اندیشمندان بود . و به همین دلیل است که شخصیت او رو در روی ایده آلیست های بزدلی قرار می گیرد که با دیدن واقعیت فرار می کردند. مردمان بزدل و ترسویی که یا در  دل کوهها پنهان شده بودند و دیو پرستی را برمی گزیدند و یا از روی خرافات به کارهای پوچ و بی فایده روی می آوردند . و برای خدایان خون خار دامها و گاه فرزندانشان را قربانی می کردند .     

اما او بود که اخلاق را شناخت و برای شکوفایی خرد و نیروهای دیونیزوسی ، که همان خصلت و روحیه ی اصلی عالم است ، به مبارزه پرداخت . او همان آموزگار بزرگ است ، کسی که ابرمرد را می آموزد و تاریخ را دگرگون می کند . او همان کسی است که ابرمردهایی همچون کورش بزرگ و داریوش بزرگ را می آموزد و به تاریخ  و اندیشه های خرد گرایانه ای که در آینده می آیند راه و رسم نشان می دهد .
پس اگر او تا امروز زنده می بود و فرصت پیدا می کرد ، ماهیت واقعی اخلاق جهان شمول ، یعنی فساد و بیماری آن را ببیند ، بنا به همان قدرت شناخت ، راستگویی و دلیری اش اخلاق امروز را نابود می کرد و به فراسوی نیک و بد می رفت .
مدرنیسم را نقد می کرد و علوم ، هنر و حتی سیاست های مدرن را نیز از آن مستثنی نمی گذاشت . اخلاق سروران و بردگان را باز نویسی می کرد و به فراسوی نیک و بد قدم می گذاشت  .  پس او باید آغاز زرتست دیگری شده باشد : زرتشت نیچه  !!!

او همان کسیست که اکنون در او تمامی (( اضداد )) در وحدتی بی سابقه به هم پیوسته اند . عالی ترین و پست ترین نیروهای حیاتی انسان ، شیرین ترین و ترسناک ترین آنها ، در او با قطعیتی نامیرا از فواره ی واحدی بیرون زده .
او همان کسی است که ابرمرد را می آموزد و در این میان به طور مرموزی حالات یک ابرمرد را از خود نشان می دهد . او همان کسی است که حقیقت را می آفریند و مفهوم ابرمرد را به (( معنای هستی )) به بزرگترین واقعیت تبدیل می کند . واقعیتی که ضرورتا در فراسوی نیک و بد به دنیا می آید .